Temos Žymėti visasAtžymėti visus

Naujienos Spausdinti RSS

Skelbiamas aukcionas buto pardavimui

Sukurta 2021.02.01 / Atnaujinta 2021.02.02 13:39
   Skelbiamas aukcionas buto pardavimui
   Skelbiamas aukcionas buto pardavimui
   Skelbiamas aukcionas buto pardavimui
   Skelbiamas aukcionas buto pardavimui
   Skelbiamas aukcionas buto pardavimui

   AUKCIONO BŪDU PARDUODAMAS 3 KAMBARIŲ BUTAS SÕPRUSE PST 222-48, TALINAS

   OKSJONIL MÜÜA 3-TOALINE KORTER SÕPRUSE PST 222-48, TALLINN

   AUKCIONO NUORODĄ / OKSJONI LINK: OKSJONIL MÜÜA 3-TOALINE KORTER SÕPRUSE PST 222-48, TALLINN (150796208) - Osta.ee

   Papildoma informacija / Lisainformatsioon: tel. 6164991, el.paštu/e-post: [email protected] 

   AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO SĄLYGOS: 

   1. Aukcione parduodamas turtas – Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausantis trijų kambarių 75,7 m2 ploto butas Estijos Respublikoje, Taline, Sõpruse 222-48 (toliau – Turtas). Nekilnojamojo Turto registrų knygos išrašas pateikiamas 1 priede. Butas parduodamas be baldų. Dėl informacijos apie parduodamą Turtą ir jo apžiūros kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Estijos Respublikoje (toliau – ambasada) telefonu +372 616 49 91 arba elektroniniu paštu adresu [email protected] 

   2. Pradinė Turto pardavimo kaina – 99 000 EUR (devyniasdešimt devyni tūkstančiai eurų). Pirmoji siūloma kaina turi būti ne mažesnė už nustatytą pradinę Turto pardavimo kainą. Aukcioną laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą už aukcione parduodamą Turtą.

   3. Turto kainos didinimo intervalas – ne mažiau kaip 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų).

   4. Aukciono dalyvio, ketinančio įsigyti Turtą, garantinio įnašo dydis – 5000 EUR (penki tūkstančiai eurų).

   Dalyvis, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, turi būti užsiregistravęs  https://www.osta.ee/ svetainėje ir sutikti su Osta.ee vartotojo sąlygomis.

   Aukciono dalyvio garantinis įnašas yra automatiškai rezervuojamas iš aukciono dalyvio osta.ee elektroninės sąskaitos aukciono dalyviui pateikiant pasiūlymą. Aukciono vykdymo sistema neleis aukciono dalyviui pateikti pasiūlymo, nesumokėjus garantinio įnašo. Aukcioną laimėjusio dalyvio garantinis įnašas bus pervestas į ambasados osta.ee elektroninę sąskaitą. Ambasada garantinį įnašą iš ambasados osta.ee elektroninės sąskaitos perveda į šių sąlygų 15 punkte nurodytą ambasados sąskaitą banke per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojo paskelbimo, mokėjimo paskirtyje nurodant aukciono dalyvio pavadinimą (jei aukciono dalyvis juridinis asmuo) / vardą, pavardę (jei aukciono dalyvinis fizinis asmuo). Aukciono dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į aukciono metu nustatytą Turto pardavimo kainą (jei su tuo aukciono dalyviu sudaroma aukcione parduodamo Turto pirkimo-pardavimo sutartis).

   Aukcione dalyvavusių, tačiau jo nelaimėjusių aukciono dalyvių garantiniai įnašai grąžinami automatiškai panaikinant jų rezervaciją osta.ee elektroninėje sąskaitoje, kitam aukciono dalyviui pateikus didesnį pasiūlymą. Atvejai, kada aukciono dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas, nurodyti šių sąlygų 11.5 papunktyje ir 14 punkte.

   5. Aukciono dalyvio, ketinančio įsigyti Turtą, registracijos mokesčio dydis – 0 EUR (nulis eurų).

   6. Aukcione gali dalyvauti tie fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės (toliau – dalyviai), kurie pagal Estijos Respublikos teisės aktus ar tarptautinius susitarimus turi teisę įsigyti aukcione parduodamą Turtą Estijos Respublikoje ir yra mokūs, jiems nėra iškelta bankroto byla, nėra vykdomas turto išieškojimas. Jeigu dalyviai šių sąlygų neatitinka ir tai paaiškėja aukcionui įvykus, su aukciono laimėtoju Turto pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma ir aukcionas laikomas neįvykusiu.

   7. Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės, ketinančios dalyvauti aukcione, dalyvauja aukcione per įgaliotą atstovą. Juridinio asmens atstovas turi būti pažymėtas Estijos Respublikos juridinių asmenų registre. Jei asmens duomenų Estijos Respublikos juridinių asmenų registre nėra, osta.ee platformos administracija prašo pateikti atstovo įgaliojimus patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

   8. Fiziniai asmenys registruodamiesi osta.ee platformoje privalo identifikuoti savo tapatybę osta.ee nurodytais būdais.

   9. Informacijos apie rengiamą aukcioną ir jame parduodamą Turtą pateikimo būdai:

   Informacija apie rengiamą Turto aukcioną ir aukciono sąlygos skelbiamos Lietuvos Respublikos ambasados Estijos Respublikoje interneto svetainėje (http://ee.mfa.lt/), taip pat nekilnojamojo turto svetainėse www.Kv.ee, www.city24.ee, aukciono vykdymo svetainėje www.osta.ee. Lietuvos Respublikos teritorijoje už parduodamo Turto aukciono viešinimą atsakinga VĮ „Turto bankas“.

   10. Aukciono vykdymo būdas, data, laikas ir tvarka:

   10.1. Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas. Aukcionas vykdomas vadovaujantis osta.ee elektroninių aukcionų vykdymo taisyklėmis (skelbiamos adresu https://www.osta.ee/en/index.php?fuseaction=register.user), su kuriomis aukciono dalyviai susipažįsta  savarankiškai.

   10.2. Aukcionas vykdomas elektroninių aukcionų svetainėje https://www.osta.ee/en Aukcionas vykdomas nuo 2021 m. vasario 1 d. 12 val. 00 min. iki 2021 m. kovo 3 d. 12 val. 00 min.

   10.3. Aukcioną laimi dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

   10.4. Aukciono protokolą pasirašo Osta.ee atstovas skaitmeniniu būdu ir išsiunčia el. paštu [email protected] Aukciono protokole bus nurodomi tik laimėjusio dalyvio duomenys (laimėjusio dalyvio vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, elektroninis paštas, kita kontaktinė informacija).

   10.5. Aukciono protokolą tvirtina Aukciono komisija.

   10.6. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

   10.6.1. dalyvauti aukcione nepareiškė noro nė vienas osta.ee platformos vartotojas;

   10.6.2. nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės Turto pardavimo kainos;

   10.6.3. įvykus aukcionui paaiškėja, kad aukciono laimėtojas neatitinka aukciono dalyviui keltų reikalavimų, nurodytų aukciono sąlygose;

   10.6.4. įvyksta interneto svetainės, kurioje buvo vykdomas elektroninis aukcionas, esminis veiklos sutrikimas, dėl kurio gaunami tos svetainės administratoriaus elektroninio aukciono eigos duomenys;

   10.6.5. neįvykdytos kitos aukciono sąlygos.

   11. Turto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas:

   11.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos aukciono laimėtojui išsiunčiamas elektroninio ryšio priemonėmis, paštu arba įteikiamas pasirašytinai Turto pirkimo–pardavimo sutarties projektas ir pranešama apie siūlomą sutarties pasirašymo datą.

   11.2. Turto pirkimo – pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju pasirašoma ir notaro patvirtinama ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo įvykusio aukciono. Turto pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo ir notaro tvirtinimo terminas esant objektyvioms priežastims gali būti pratęsiamas ne ilgesniam nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminui, apie termino pratęsimą raštu informuojamas aukciono laimėtojas.

   11.3. Aukcione parduodamo Turto pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma ir notaro tvirtinama vadovaujantis Estijos Respublikos teisės aktais.

   11.4. Nuosavybės teisė į aukcione parduotą Turtą pereina Estijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka po to, kai aukciono laimėtojas sumoka į šių sąlygų 15 punkte nurodytą sąskaitą visą aukcione nustatytą (jo pasiūlytą didžiausią) kainą.

   11.5. Jeigu per šių sąlygų 11.2 papunktyje nurodytą terminą aukcione parduodamo Turto pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės (įskaitant, bet neapsiribojant, atvejus, kai aukciono laimėtojas tampa nemokus, jam iškeliama bankroto byla ar vykdomas turto išieškojimas), laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, tokiu atveju sumokėtas aukciono dalyvio garantinis įnašas aukciono laimėtojui negrąžinamas.

   11.6. Turto pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

   12.       Atsiskaitymo už aukcione įsigytą Turtą tvarka:

   12.1. Aukciono laimėtojas visą aukcione nustatytą Turto kainą turi sumokėti į šių Sąlygų 15 punkte nurodytą sąskaitą iki notaro patvirtintoje Turto pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyto termino pabaigos, kuris negali būti ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

   12.2. Sąlygų 12.1 papunktyje nurodytos sumos sumokėjimo data laikoma pinigų įskaitymo į šių sąlygų 15 punkte nurodytą sąskaitą data.

   12.3. Jeigu aukciono laimėtojas, norėdamas sumokėti pirkimo kainą, naudojasi kredito įstaigos paslaugomis, aukciono laimėtojas ne vėliau kaip sudarant Turto pirkimo-pardavimo sutartį turi pateikti kredito įstaigos patvirtinimą, kad pirkėjas įvykdys pareigą sumokėti visą pirkimo kainą per sutartyje nustatytą terminą.

   12.4. Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas įskaitomas į aukciono metu nustatytą Turto pardavimo kainą.

   13. Kitų aukcione dalyvavusių, bet jo nelaimėjusių dalyvių garantinių įnašų grąžinimas vykdomas aukciono vykdytojo osta.ee nustatyta tvarka, taigi Turto pardavėjas neatsako už garantinių įnašų grąžinimą šiems dalyviams.

   14. Aukciono dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas, jei asmuo, pripažintas aukciono laimėtoju:

   14.1. per šių sąlygų 11.2 papunktyje nustatytą terminą neatvyksta pas notarą ir (ar) nepasirašo Turto pirkimo – pardavimo sutarties;

   14.2. per pirkimo – pardavimo sutartyje nustatytą terminą nesumoka visos aukcione parduodamo Turto kainos, nustatytos aukciono metu, ir sutartis nutraukiama dėl pirkėjo kaltės.

   15. Kredito įstaigos, kurioje atidaryta ambasados sąskaita, rekvizitai: Lietuvos Respublikos ambasada Estijos Respublikoje, Nr. EE881010220288800229, SEB Bank SWIFT EEUHEE2XXXX.

   16. Šios sąlygos parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir osta.ee elektroninių aukcionų vykdymo taisyklėmis.

   OKSJONI KORRALDAMISE JA LÄBIVIIMISE TINGIMUSED:

   1. Oksjonil müüdav vara on Leedu Vabariigile omandiõiguse alusel kuuluv 75,7 m2 pindalaga kolmetoaline korter asukohaga Eesti Vabariik, Tallinn, Sõpruse 222-48 (edaspidi: vara). Kinnisvararegistri väljavõte on esitatud lisas 1. Korter müüakse ilma mööblita. Informatsiooni saamiseks müüdava vara kohta ja vara vaatamiseks tuleb pöörduda Leedu Vabariigi suursaatkonna poole Eesti Vabariigis (edaspidi: suursaatkond) telefonil +372 616 4991 või elektronposti aadressil [email protected]

   2. Vara algne müügihind on 110 000 (sada kümme tuhat) eurot. Esimene pakutav hind peab olema vähemalt sama suur kui kindlaks määratud vara algne müügihind. Oksjoni võidab osaleja, kes pakub oksjonil müüdava vara eest kõrgeima hinna.

   3. Vara hinna tõstmise intervall on vähemalt 1000 (üks tuhat) eurot.

   4. Oksjonil osaleja, kes soovib vara osta, tasub käsiraha 5000 (viis tuhat) eurot.

   Osaleja, kes soovib osaleda elektroonilisel oksjonil, peab olema registreerunud veebilehel https://www.osta.ee/ ja nõustuma osta.ee kasutajatingimustega.

   Oksjonil osaleja käsiraha broneeritakse automaatselt oksjonil osaleja osta.ee e-kontol, kui oksjonil osaleja esitab pakkumise. Oksjoni läbiviimise süsteem ei võimalda osalejal ilma käsiraha tasumiseta pakkumist esitada. Oksjoni võitnud osaleja käsiraha kantakse suursaatkonna osta.ee elektroonilisele kontole. Suursaatkond kannab käsiraha suursaatkonna osta.ee elektrooniliselt kontolt 3 tööpäeva jooksul oksjoni võitja väljakuulutamisest käesolevate tingimuste punktis 15 toodud suursaatkonna pangakontole, märkides makse selgituseks oksjonil osaleja nime/nimetuse (kui oksjonil osaleja on juriidiline isik) või ees- ja perekonnanime (kui oksjonil osaleja on füüsiline isik). Oksjonil osaleja käsiraha arvatakse oksjoni käigus kindlaks määratud vara müügihinna hulka (kui selle oksjonil osalejaga sõlmitakse oksjonil müüdava vara ostu-müügileping).

   Oksjonil osalenud, kuid võitjaks mitte osutunud oksjonil osalejate käsiraha tagastatakse automaatselt (tühistades nende broneeringu osta.ee elektroonilisel kontol), kui muu oksjonil osaleja esitab suurema pakkumise. Juhud, kus oksjonil osaleja käsiraha ei tagastata, on loetletud käesolevate tingimuste alapunktis 11.5 ja punktis 14.

   5. Oksjonil osaleja, kes soovib vara osta, registreerimistasu on 0 (null) eurot.

   6. Oksjonil võivad osaleda need füüsilised ja juriidilised isikud, samuti juriidilise isiku staatuseta subjektid, nende filiaalid või esindused (edaspidi: osalejad), kellel on Eesti Vabariigi õigusaktide või rahvusvaheliste kokkulepete järgi õigus osta Eesti Vabariigis oksjonil müüdavat vara, kes on maksejõulised ning kelle suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega vara väljanõudmist. Kui pärast oksjoni toimumist selgub, et osalejad ei vasta nendele tingimustele, siis oksjoni võitjaga vara ostu-müügilepingut ei sõlmita ja oksjon loetakse mittetoimunuks.

   7. Juriidilised isikud, samuti juriidilise isiku staatuseta subjektid, nende filiaalid või esindused, kes soovivad oksjonil osaleda, osalevad oksjonil volitatud esindaja kaudu. Juriidilise isiku esindaja peab olema märgitud Eesti Vabariigi Äriregistris. Kui Eesti Vabariigi Äriregistris ei ole isikuandmeid, palub osta.ee platvormi administratsioon esitada õigusaktides sätestatud korras kinnitatud esindaja volitust tõendava dokumendi või selle koopia.

   8. Füüsilised isikud peavad osta.ee platvormil registreerudes identifitseerima oma isikusamasuse osta.ee sätestatud viisidel.

   9. Informatsiooni esitamise viisid korraldatava oksjoni ja sellel müüdava vara kohta

   Informatsioon korraldatava vara müümise oksjoni ja oksjoni tingimuste kohta on avaldatud internetis Leedu Vabariigi suursaatkonna Eestis kodulehel (http://ee.mfa.lt/), samuti kinnisvaraportaalides www.Kv.ee ja www.city24.ee ning oksjoni läbiviimise lehel www.osta.ee. Leedu Vabariigi territooriumil vastutab müüdava vara oksjoni avalikustamise eest riiklik ettevõte VĮ Turto bankas.

   10. Oksjoni läbiviimise viis, kuupäev, kellaaeg ja kord

   10.1. Oksjon viiakse läbi elektroonilise oksjonina. Oksjon viiakse läbi osta.ee elektroonilise oksjoni läbiviimise eeskirja kohaselt (avaldatud aadressil https://www.osta.ee/en/index.php?fuseaction=register.user), millega oksjonil osalejad tutvuvad iseseisvalt.

   10.2. Oksjon viiakse läbi elektrooniliste oksjonite veebilehel https://www.osta.ee/en. Oksjon toimub alates 3. novembrist 2020. a kella 12.00 kuni 3. detsembrini 2020. a kella 12.00.

   10.3. Oksjoni võidab osaleja, kes on pakkunud kõrgeima hinna.

   10.4. Osta.ee esindaja allkirjastab oksjoni protokolli digitaalselt ja saadab e-posti aadressil [email protected] Oksjoni protokolli märgitakse üksnes võitnud osaleja andmed (võitnud osaleja ees- ja perekonnanimi, juriidilise isiku nimi/nimetus, e-posti aadress, muu kontaktteave).

   10.5. Oksjoni protokolli kinnitab oksjonikomisjon.

   10.6. Oksjon loetakse mittetoimunuks, kui:

   10.6.1. ükski osta.ee platvormi kasutaja ei ole väljendanud soovi oksjonil osaleda;

   10.6.2. ükski oksjonil osaleja ei paku oksjoni tingimustes sätestatud algset vara müügihinda;

   10.6.3. pärast oksjoni toimumist selgub, et oksjoni võitja ei vasta oksjoni tingimustes oksjonil osaleja kohta kehtestatud nõuetele;

   10.6.4. veebilehe, kus toimus elektrooniline oksjon, olulise tööhäire korral, mille järel saadakse selle veebilehe administraatorilt andmed elektroonilise oksjoni käigu kohta;

   10.6.5. muud oksjoni tingimused ei ole täidetud.

   11. Vara ostu-müügilepingu sõlmimine

   11.1. Oksjoni võitjale saadetakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul läbi viidud oksjoni päevast elektrooniliste sidevahendite kaudu, posti teel või allkirja vastu kätte toimetades vara ostu-müügilepingu projekt ja teatatakse lepingu allkirjastamiskuupäeva ettepanek.

   11.2. Vara ostu-müügileping sõlmitakse oksjoni võitjaga ja kinnitatakse notari poolt hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast toimunud oksjonit. Objektiivsete põhjuste korral võib vara ostu-müügilepingu allkirjastamise ja notariaalse kinnitamise tähtaega pikendada kui 30 (kolmekümne) kalendripäeva võrra, teatades oksjoni võitjale tähtaja pikendusest kirjalikult.

   11.3. Oksjonil müüdava vara ostu-müügileping sõlmitakse ja kinnitatakse notariaalselt Eesti Vabariigi õigusaktide järgi.

   11.4. Omandiõigus oksjonil müüdud varale läheb Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras üle pärast seda, kui oksjoni võitja tasub käesolevate tingimuste punktis 15 märgitud kontole kogu oksjonil kindlaks määratud (oma pakutud suurima) hinna.

   11.5. Kui oksjonil müüdava vara ostu-müügilepingut ei sõlmita käesolevate tingimuste alapunktis 11.2 sätestatud tähtaja jooksul oksjoni võitja süü tõttu (sealhulgas, kuid mitte ainult juhud, kus oksjoni võitja muutub maksejõuetuks, tema suhtes algatatakse pankrotimenetlus või vara väljanõudmine), loetakse, et oksjoni võitja on ostu-müügilepingu sõlmimisest loobunud, ning sellisel juhul ei tagastata oksjoni võitjale oksjonil osaleja tasutud käsiraha.

   11.6. Vara ostu-müügilepingu sõlmimise kulud (sealhulgas notaritasu) kannab oksjoni võitja.

   12.       Tasumine oksjonil soetatud vara eest

   12.1. Oksjoni võitja peab kogu oksjonil kindlaks määratud vara hinna tasuma käesolevate tingimuste punktis 15 märgitud kontole notari kinnitatud vara ostu-müügilepingus sätestatud tähtaja lõpuks, mis ei või olla pikem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates vara ostu-müügilepingu allakirjutamist.

   12.2. Tingimuste alapunktis 12.1 märgitud summa tasumise kuupäevaks peetakse raha laekumise kuupäeva käesolevate tingimuste punktis 15 märgitud kontole.

   12.3. Kui oksjoni võitja kasutab ostuhinna tasumiseks krediidiasutuse teenuseid, peab oksjoni võitja hiljemalt vara ostu-müügilepingu sõlmimisel esitama krediidiasutuse kinnituse selle kohta, et ostja täidab kogu ostuhinna tasumise kohustuse lepingus sätestatud tähtaja jooksul.

   12.4. Oksjoni võitja tasutud käsiraha arvatakse oksjoni käigus kindlaks määratud vara müügihinna hulka.

   13. Teiste oksjonil osalenud, aga seda mitte võitnud osalejate käsiraha tagastamine toimub osta.ee kehtestatud korras, seega vara müüja ei vastuta käsiraha tagastamise eest nendele osalejatele.

   14. Oksjonil osaleja käsiraha ei tagastata, kui oksjoni võitjaks tunnistatud isik:

   14.1. ei ilmu käesolevate tingimuste alapunktis 11.2. sätestatud tähtaja jooksul notari juurde ja/või ei allkirjasta vara ostu-müügilepingut;

   14.2. ei tasu ostu-müügilepingus sätestatud tähtaja jooksul kogu oksjonil müüdava vara oksjoni käigus kindlaks määratud hinda ja leping öeldakse üles ostja süül.

   15. Krediidiasutuse, kus on avatud suursaatkonna konto, rekvisiidid: Leedu Vabariigi suursaatkond Eesti Vabariigis, nr EE881010220288800229, SEB Bank SWIFT EEUHEE2XXXX.

   16. Käesolevad tingimused on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele ja osta.ee elektrooniliste oksjonite läbiviimise eeskirjale.

   Susijusios naujienos Visos naujienos »

   Naujienlaiškio prenumerata