Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę URM Saugos kontrolės skyriuje

Sukurta 2019.06.12 / Atnaujinta 2019.06.12 10:21

Skelbiamas konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigybę Saugos kontrolės skyriuje (pareiginės algos koeficientas 7,7).

Pareigybės paskirtis. Saugos kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų (toliau – Diplomatinės atstovybės), fizinės apsaugos ir įslaptintų sandorių saugumo nacionalinių, NATO ir ES reikalavimų įgyvendinimą.

Specialūs reikalavimai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;

5. būti  susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programomis ir  nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos, diplomatinės tarnybos ir ministerijos veiklą;

6. būti  susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įslaptintos informacijos apsaugą;

7. turėti patirties įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų taikymo srityje:

8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma –„Visiškai slaptai“.

Funkcijos.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. kontroliuoja, kad įslaptintos informacijos fizinės apsaugos įgyvendinimas Ministerijoje ir Diplomatinėse atstovybėse atitiktų teisės aktuose įvardintus reikalavimus, numatytus objektams (teritorijai, ir joje esantiems pastatams, pastatų dalims, atskiroms patalpoms), kuriuose saugoma ar dirbama su įslaptinta informacija;

2. rengia teisės aktų projektus, susijusius su įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų įgyvendinimu Ministerijoje ir Diplomatinėse atstovybėse;

3. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos fizinę apsaugą, įgyvendinimą Ministerijoje ir Diplomatinėse atstovybėse;

4. kontroliuoja, kad Ministerijos ir Diplomatinių atstovybių teritorijoje, patalpose ir darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar tokia informacija yra saugoma, būtų įdiegtos ir tinkamai veiktų fizinės, mechaninės, elektroninės ir procedūrinės apsaugos priemonės;

5. renka ir analizuoja informaciją, susijusią su įslaptintos informacijos fizine apsauga Ministerijoje ir Diplomatinėse atstovybėse;

6.  kontroliuoja, kad Ministerijos ir Diplomatinių atstovybių patalpos, kuriose dirbama ar saugoma įslaptinta informacija, atitiktų reikalavimus, keliamus patalpoms, kuriose gali būti dirbama su įslaptinta informacija ar tokia informacija saugoma, teikia reikalingą dokumentaciją įgaliotoms institucijoms dėl pažymėjimo, suteikiančio teisę dirbti ar saugoti įslaptintą informaciją tam tikrose Ministerijos ir Diplomatinių atstovybių patalpose, gavimo;

7. nustato poreikį ir inicijuoja Ministerijos ir Diplomatinių atstovybių aprūpinimą fizinės apsaugos priemonėmis;

8. inicijuoja pastebėtų saugyklų, patalpų, seifų, metalinių spintų apsaugos priemonių ir instaliacijų pažeidimų tyrimą, vykdo minėtų pažeidimų prevenciją;

9. pagal kompetenciją tiria incidentus, susijusius su įslaptintos informacijos fizinės apsaugos pažeidimais Ministerijoje ir Diplomatinėse atstovybėse;

10. esant poreikiui ir pagal kompetenciją rengia įslaptintų sandorių sutarčių projektus ir kontroliuoja galiojančias įslaptintų sandorių sutartis dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimo;

11. esant poreikiui teikia rangovui ar subrangovui būtiną metodinę pagalbą įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

12.   esant poreikiui rengia arba derina Ministerijos parengtus įslaptinimo žinynus, būtinus rengti Įstatymo nustatytais atvejais;

13. kontroliuoja kaip Ministerijoje ir Diplomatinėse atstovybėse įslaptintus sandorius įgyvendinantys rangovai (subrangovai) vykdo įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus;

14. organizuoja arba pagal kompetenciją atlieka Ministerijos ir Diplomatinių atstovybių darbuotojams instruktažus dėl galimų grėsmių ir pavojų, susijusių su įslaptintos informacijos praradimu, taip pat įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo srityje;

15. dalyvauja Ministerijos darbo grupėse įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

16. Ministerijoje ir Diplomatinėse atstovybėse identifikuoja tarnybinius pažeidimus, susijusius su aplaidžiu, nerūpestingu ar neatsakingu elgesiu įslaptintos informacijos apsaugos ar nustatytų tvarkų įslaptintos informacijos apsaugos srityje, teikia informaciją apie nustatytus pažeidimus tiesioginiam vadovui;

17. gabena į Diplomatines atstovybes ir iš jų į Ministeriją įslaptintą informaciją, kuri yra būtina Diplomatinių atstovybių veiklai (vykdo diplomatinio kurjerio funkcijas);

7.18. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo tarnybinius pavedimus

Pretendentai, norintys dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų (iki birželio 26 d. įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected], tel.: 8 5 2362620.

Naujienlaiškio prenumerata